Telefon
Whatsapp

Haberler

Anasayfa > Haberler
Boşanma Davası Nedir

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sonlandırılması için açılan hukuki davadır. Boşanma davası, evlilik birliğinin taraflarından biri veya her ikisi tarafından evliliklerinin resmi olarak sona erdirilmesini talep etmek amacıyla mahkemeye başvurulmasıyla başlatılmaktadır.
2 çeşit boşanma davası şekli vardır;

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası, aile mahkemisinde açılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Nedir? Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma kanunda sayılan genel boşanma sebepleri arasındadır. TMK m. 166/3 hükmüne göre eşler evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın çekilmez olduğu hususunda mutabık ise, anlaşmalı olarak boşanabilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, Anlaşmalı Boşanma işlemi gerçekleştirilir. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Halim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların anlaşmalı boşanma konusunda anlaşamadıkları zamanda çekişmeli boşanma davası söz konusu olabilmektedir. Tarafların her ikisi de boşanmak isteyip ancak boşanmanın mali sonuçlarından ya da çocukların velayeti konusunda anlaşamadıkları durumlarda, çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Eşlerin tek başına ya da karşılıklı açtıkları davalara çekişmeli boşanma davaları denir.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Bu dava sürecinde ilk önce kişilerin yaşadığı bölgeye göre değişmekle birlikte boşanma avukatı bölgesinde boşanma dilekçesi hazırlar ve yetkili aile mahkemesine sunarak harçlar ödenir. Gerekli olan harçlar ödendikten sonra boşanma davası açılmış olur. Bu boşanma davası sürecinde hâkimin geniş takdir yetkisi bulunduğu için mahkemeye sunulan deliller ve dilekçeler serbestçe değerlendirilir.
Çekişmeli boşanma davası sürecinde hukuki değerlendirmenin yapıldığı, delillerin toplandığı ve davada izlenecek stratejinin belirlendiği aşama oldukça önemlidir. Bu dava sürecinde taraflar dava ikamesi ve dilekçelerinin teatisi aşamasında; davadaki iddiaları, karşı taraftan talep edilecek olan maddi ya da manevi tanzimat talepleri, nafaka, velayet, kişisel ilişkinin tesisi, aile konutu gibi talepler belirlenir.

Tarafların iddia ve taleplere dair tüm delilleri mahkemeye sunması gerekir. Bu aşamanın ardından bir sonraki aşama olan ön inceleme duruşması ve tahkikat aşamasında hâkimin huzurunda duruşmalar gerçekleştirilir. Yapılan bu duruşmalarda taraflar dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için işlemler gerçekleştirilerek tanıklar dinlenir.

Çekişmeli davanın son aşamasında hâkim her iki tarafın da delil ve taleplerini inceleyerek dosyayı inceleyip hüküm verir. Duruşmalar sonrasında gerekçeli karar yazıldıktan sonra istinaf ve temyiz aşamasında hâkimin vermiş olduğu hüküm denetlenebilmektedir. Verilen hükümden sonra tüm hukuki süreçler tamamlandığında kesin yani nihai karar verilmiş ve taraflar boşanmış olur.

Çorlu Avukat Bahadır BERK

Tazminat davası, bir kişinin maddi veya manevi zararlarından dolayı zarar gördüğü kişi veya kuruma karşı tazminat talep etmek için açılan bir hukuki davadır.

Tazminat davası açmadan önce berk hukuk bürosuna gelerek hukuki danışmanlık alabilirsiniz ve durumunuzu değerlendirerek, haklarınızı ve taleplerinizi belirleyeceğiz. Daha sonrasında davanın tarafları kimlerse, bu kişi veya kurumların tam isimleri ve iletişim bilgileri belirlenmelidir. Hangi tür tazminat talep edeceğinizi ve dava nedeninizi net bir şekilde belirlemek gerekmektedir. Tazminat nedeni maddi zarar, manevi zarar, tazminat için sözleşme ihlali, haksız fiil gibi farklı sebeplere dayanabilir.
Sonrasında delliler toplanması gerekmektedir. Avukatlarımız yardımıyla tazminat davası için dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dava dilekçesi, davanın sebebini, tarafları, talep edilen tazminat miktarını ve delilleri içermelidir.
Tazminat davası, maddi miktarın büyüklüğüne ve davanın türüne göre, genellikle asliye hukuk mahkemelerinde veya iş mahkemelerinde açılır. Daha sonrasında dava dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte mahkemeye başvuruda bulunulur. Mahkeme, davayı inceleyecek, tarafların savunmalarını dinleyecek ve delilleri değerlendirecektir. Tarafların anlaşması durumunda uzlaşma yolu da tercih edilebilir. Daha sonrasında mahkeme kararı alınarak, davanın sonunda mahkeme, tazminat talebini kabul edebilir veya reddedebilir.

Çorlu Avukat Bahadır BERK

Askeri suçlar sadece asker kişi sıfatını haiz kimselerce askeri bir görev veya hizmetin ihlal edilmesi suretiyle işlenen suçlar ile birlikte, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kısmen düzenlenmiş veya hiç düzenlenmemiş ve Askeri Ceza Kanunları tarafından ayrıca düzenlenen veya atıf yapılarak bu kanunların uygulama alanına dahil edilen, asker kişi sıfatını haiz olmayanlar tarafından da işlenebilen askeri bir yararı korumaya ilişkin suçlardır. Askeri ceza avukatı ise, askeri ceza hukuku üzerinde uzmanlık ve yetkinlik sahibi avukatı ifade eder.

Feri cezalar, askeri kabahatler, asli cezalar olarak incelenmektedir.
Askeri suçlara ilişkin iş ve yargılamalarda askeri ceza avukatı yardımına başvurarak; adilane bir yargılamanın hakkaniyet kuralları çerçevesinde tezahür etmesi ve sürecin müspet yönde seyri adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Çorlu Askeri Ceza Avukatı Bahadır BERK

Güvenilir Avukat Çorlu, Çorlu Güvenilir Avukat, Çorlu Profesyonel Avukat, Çorlu Berk Hukuk Bürosu Avukat, Çorlu boşanma Avukatı, Çorlu avukatları, Çorluda Avukat Denildiği Zaman Hizmetinizdeyiz.

Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?