Telefon
Whatsapp

Askeri Ceza Hukuku

Çalışma Alanlarımız > Askeri Ceza Hukuku
Boşanma Davası Avukatı Çorlu

Askeri Ceza Hukuku

Askeri yargı alanında, askeri yargı alanına giren davalar, asker kişilerin askeri mahalde işledikleri ancak askeri suç olmayan ve adli yargıda görülmesi gereken davalar, her tür maluliyete ilişkin maddi-manevi tazminat, özel hukuk gereği maddi-manevi tazminat, asker kişilerin özlük haklarına ilişkin tazminat talepli davalardır.

Disiplin kanunundaki;
Disiplin amirlerince verilen; uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam ve aylıktan kesme cezaları, Disiplin kurulları ve disiplin amirlerince verilebilen; hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezaları, Yüksek disiplin kurullarınca verilen; silahlı kuvvetlerden ayırma cezaları,

Askeri mahkemelerde görülen;
Firar suçu (madde 66): Kıtası veya görevi icabı bulunmak zorunda olduğu yerden izinsiz olarak altı günden fazla uzaklaşanlar, kıtasından veya görevi yapmakta olduğu yerden izin, istirahat veya hava değişimi alarak ayrılanlardan, dönmeye mecbur oldukları günden itibaren altı gün içerisinde özürsüz olarak gelmeyenler bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur. Firar suçunu işleyenin yanında silah, mühimmat v.b. malzemeyi beraberinde götürmesi, suçun hizmet yaparken işlenmesi ve suçun mükerrer olması hallerinde verilecek ceza iki yıldan aşağı olamaz.

Kendini askerliğe yaramayacak hale getirme suçu (madde 76):
Kendisini kasten sakatlayan veya herhangi bir suretle askerliğe yaramayacak hale getiren veya kendi rızasıyla bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Askeri şahısta oluşan fiil her nevi askeri maksatla çalışma kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır. Emre itaatsizlikte ısrar suçu (madde87):Hizmete ilişkin emri hiç yapmayan asker kişiler bir aydan bir seneye kadar; emri yerine getirmesini söz veya fiil ile açıca reddeden veya emir tekrar edildiği halde emri yerine getirmeyenler üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Amire ve üste fiilen taarruz etme suçu (madde91):Amir ve üste fiilen taarruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden, az vahim hallerde altı aydan aşağı olmamak üzere hapsolunur. Suçun silahlı olarak veya bir hizmet esnasında veya toplu asker karşısında veyahut tehlikeli bir alet ile yapılması halinde beş seneden; az vahim hallerde bir seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. Fiili taarruz amir veya üstün vücudunda tahribata neden olmuşsa onbeş seneden az olmamak üzere ağı hapis cezasına, eğer ölüm mucip olmuşsa müebbet ağır hapis cezasına, az vahim hallerde yirmidört seneden otuz seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Dikkatsizlik sebebiyle harb malzemesini hasara uğratma suçu (madde137):Vazife veya hizmette dikkatsizlik sebebiyle harb malzemelerinden (silah, araç, gereç, mühimmat v.b.) birinin mühimce hasara uğramasına sebep olan kısa hapis veya üç seneye kadar hapsolunur.

Memuriyet görevini ihmal ve tekassül suçu (madde144):Kendisine tevdi edilen askeri bir işin ifasında bu kanunda yazılı hallerden başka TCK mucibince cezayı mucip ihmal ve tekassül gösteren ve vazifesini suiistimal eden o kanun mucibince cezalandırılır.

Hizmete mahsus eşyayı tahrip,terk veya kaybetme suçu (madde130):Askeri eşyayı kasten terk veya kısmen yahut tamamen tahrip eden, özürsüz kaybeden veya harap olmasına sebebiyet veren veya özel menfaati için kullanan asker kişiler, eşyanın değeri, önemi, meydana gelen hasarın miktarı ve fiilin işleniş şekline göre üç aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç konusu eşya; silah, mühimmat, savaş aracı veya gereci ise ceza arttırılır. Askeri eşyanın ödettirilmesine ayrıca hükmedilir.

Memuriyet nüfuzunun sair suretle kötüye kullanılması suçu (madde115):Emir verme yetkisini veya memuriyet nüfusunu kötüye kullanarak mevzuatın tayin ettiği ahvalden başka bir suretle herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yahut astı hakkında keyfi bir işlem yapan yahut yapılmasını emreden amir veya üst bir aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu işlem siyasi bir amaçla yahut kişisel bir çıkar sağlamak için yapılmış veya yapılması emredilmiş ise, fiil başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.

Avukat Bahadır Berk

Askeri Ceza Hukuku Çorlu, Çorlu Askeri Ceza Hukuku, Askeri Ceza Kanunu Çorlu, Askeri Ceza Avukatı Çorlu, Çorlu Askeri Ceza Avukatı, Çorluda Askeri Ceza Avukatı Denilidği Zaman Berk Hukuk Bürosu Hizmetinizdedir.

Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?