Telefon
Whatsapp

Tsk Disiplin Kanunu

Makaleler > Tsk Disiplin Kanunu

6413 Sayılı TSK Disiplin Kanununa Tabi Olanlar Kimlerdir?

Bu Kanun; askeri hâkimler hariç;

 • Subayları,
 • Astsubayları,
 • Uzman jandarmaları,
 • Uzman erbaşları,
 • Sözleşmeli erbaş ve erleri,
 • Erbaş ve erleri,
 • Askeri öğrencileri kapsar.
 • 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanununda Öngörülen Disiplin Cezaları Nelerdir?

  Disiplin Cezaları, 6413 sayılı kanunun 11. maddesinde sayılmış olup devamında her bir cezaya sebebiyet veren fiiller de gösterilmiştir. Buna göre kanun kapsamında verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

  • 1- Uyarma: Personele, görevinin icrasında veya hâl ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
  • 2- Kınama: Personele, görevinin icrasında veya hâl ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
  • 3- Hizmete kısmi süreli devam: Disiplin cezası verilen personele mesai sonrasında günde üç saati ve her hâlde saat 24.00’ü geçmeyecek şekilde, kadro görevinde veya kadro görevi dışında statüsüne uygun askeri hizmetlerin yaptırılmasıdır. Ceza, tatil günleri dışında yerine getirilir ve cezanın yerine getirilmesi esnasında personel hizmette sayılır.
  • 4- Aylıktan kesme: Disiplin cezası verilen personelin, sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan prime esas kazanç tutarından kanunda belirtilen oranlarda kesinti yapılmasıdır.
  • 5- Hizmet yerini terk etmeme: Personelin mesai bitiminden sonra görev yaptığı yerden ayrılmayıp resmî daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetine devam etmesidir. Bu ceza disiplin amirleri tarafından kanundaki çizelgeye göre; disiplin kurulları tarafından dört ile on güne kadar verilebilir.
  • 6- Oda hapsi: Ceza, bu amaçla tahsis edilecek hapis odasında yerine getirilir. Hapis odalarının kapısında nöbetçi bulundurulur. Oda hapsi cezası alan personel, cezanın yerine getirilmesi süresince emir veremez ve genel hizmet yapamaz.
  • 7- Silahlı Kuvvetlerden ayırma: Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası, personelin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre sözleşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurur. Bu cezayı alanlar, seferberlik ve savaş hâlleri haricinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde herhangi bir şekilde görev alamazlar.

  Uygulamada en sık rastlanan ve idari davaya konu olan disiplin cezası Silahlı Kuvvetlerden Ayırma cezasıdır.

  6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu Kapsamında Verilen Disiplin Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

  Kanun kapsamında disiplin cezası verebilecekler Disiplin Amiri ve Disiplin Kurulu’dur. Buna bağlı olarak kanun koyucu, verilen disiplin cezasına itiraz ederken disiplin cezasını verene göre bir ayrım yapmıştır:

  1- Disiplin Amirinin Verdiği Disiplin Cezasın İtiraz:

  Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren ÜÇ İŞ GÜNÜ İÇİNDE itiraz edilebilir.

  İtiraz, BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİNE yazılı olarak yapılır.

  Süresi içinde itiraz edilmez ise ceza kesinleşir.

  İtiraz, yetkili üst disiplin amiri tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır.

  İtiraz haklı görülürse, itirazı inceleyen üst disiplin amiri verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir. İtiraz haklı görülmez ise ret olunur. Karar itiraz edene tebliğ edilerek kesinleşir.

  2- Disiplin Kurulu’nun Verdiği Disiplin Cezasına İtiraz:

  Disiplin kurulu tarafından verilen kararlara karşı tebliğinden itibaren BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE itiraz edilebilir.

  İtiraz, teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri ile hakkında karar verilen kişi tarafından bir üst komutanlığın disiplin kuruluna iletilmek üzere yapılır.

  İtiraz üzerine üst komutanlık disiplin kurulunun disiplin subayı, dosyanın kendisine ulaşmasından itibaren beş iş günü içinde gerekli incelemeyi yapar ve mütalaası ile birlikte dosyayı disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu en geç on iş günü içinde dosyayı inceleyerek kararını verir.

  Üst komutanlık disiplin kurulu itirazı yerinde görürse yeni kararı kendisi verir. Aksi hâlde itirazı reddeder. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

  Disiplin Cezalarına Karşı Nerede Dava Açılabilir?

  Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezaları ile

  Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından barış zamanında verilmiş olan aylıktan kesme, hizmet yerini terk etmeme ve oda hapsi cezalarına karşı İdare Mahkemesinde iptal davası açılabilir.
  Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?