Telefon
Whatsapp

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Makaleler > Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Tahliye

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira sözleşmesi üç şekilde sona erdirilebilir ve tahliye edilebilir:

 • Bildirim yoluyla sona erdirme:

 • Konut ve çatılı işyeri kiralarında KİRACI, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az ON BEŞ GÜN ÖNCE bildirimde bulunmak zorundadır. Aksi takdirde sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Bu hak sadece kiracıya tanınmıştır.

  KİRAYA VEREN ise ON YILLIK UZAMA SÜRESİ SONUNDA, sürenin bitiminden EN AZ ÜÇ AY ÖNCE bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

  Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.

  Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Ayrıca konut, aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanmışsa diğer eşin rızası olmadan da kira sözleşmesi feshedilemez.

 • Dava yoluyla tahliye:

 • Taşınmazın dava yoluyla tahliye edilmesi hususunda Türk Borçlar Kanununda kiracıdan ve kiraya verenden kaynaklı sebepler ayrı ayrı açıklanmıştır.

 • Kiracıdan kaynaklı sebepler:

 • Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa,
 • Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa,
 • Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.

 • Kiraya verenden kaynaklı sebepler:

 • Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,
 • Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise
 • belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda veya belirsiz süreli sözleşmelerde fesih sürelerine uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

 • Kiralananı sonradan edinen kişi (yeni malik), onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.
 • Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

 • İcra yoluyla tahliye:

 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi hususunda kiraya verenin bir diğer imkanı ise dava açmaksızın tahliye talepli icra takibi başlatmaktır. Kira borcunu ödemeyen veya kira sözleşmesinin süresinin bitmesine rağmen taşınmazı boşaltmayan kiracı hakkında icra takibi yoluyla tahliye sağlanabilecektir. Buna göre icra yoluyla tahliye ancak iki şarttan birinin gerçekleşmesi halinde uygulama alanı bulur:

 • Kira borcunun ödenmemesi nedeniyle:

 • Ödenmemiş kira borçları ve taşınmazın tahliyesi için icra müdürü bir ödeme emri gönderir. 30 gün içinde ödenmesi, aksi takdirde taşınmazın tahliye edileceği ihtarı yapılır. Eğer bu süre içinde kiracı ödeme emrine itiraz etmez ve borcunu da ödemez ise 6 ay içinde İcra Mahkemesinden taşınmazın tahliyesine karar verilmesi talep edilebilir. Mahkeme kararının tebliğinden itibaren ise kiracı 10 gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır.

 • Kira sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle:

 • Kiraya veren kira sözleşmesini yenilemek istemediği takdirde sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde icra takibi başlatabilir. Bu durumda da kiracıya tahliye emri gönderilir. Ancak bu sebebe dayanarak takip başlatılması için kiracının sözleşme başladıktan sonra geçerli şekilde imzaladığı bir tahliye taahhütnamesi olması gerekmektedir. Kiracı tahliye talebine itiraz etmez ise tahliye kararın tebliğinden itibaren 15 gün geçmesiyle tahliye gerçekleştirilir.
  Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?