Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Kişiler arasındaki adi borç ilişkileri borçlar hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak borç ilişkilerinin daha teknik, daha bilgi gerektiren daha büyük ve hacmi geniş kapsamlı borçları içeren hukuku ticaret hukukudur. Bu nedenledir ki sıradan borç ilişkilerine adi borç ilişkileri, teknik ve uzmanlık gerektiren, bu işi meslek olarak icra edenlerin borç ilişkilerine de ticari borç ilişkileri ve ticari borçlar denilmektedir.

Borç ilişkisinin teknik ve uzmanlık gerektiren hallere dönüşmesi ve mesleki bir yapı kazanması sonucunda hukuk, borçlar hukukundan daha teknik daha ağır şartları olan bir hukuk dalını daha ortaya çıkarmak zorunda kalmıştır. Buna ticaret hukuku denilmiştir. Ticaret hukuku, kişiler arası ticari ilişkilerden doğan ve ticari işletmeyi ilgilendiren, bunun yanında ticaret şirketlerinin kuruluşu, örgütlenmesi ve çalışmaları ile sona ermelerini, kıymetli evrakın türleri ve kıymetli evraka ilişkin kuralları, özel sigortaların neler oldukları, nasıl işledikleri ve sona ermeleri, deniz ticaret hukuku kurallarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Ticaret hukuku, kişiler arası ticari ilişkilerden doğan ve ticari işletmeyi ilgilendiren, bunun yanında ticaret şirketlerinin kuruluşu, örgütlenmesi ve çalışmaları ile sona ermelerini, kıymetli evrakın türleri ve kıymetli evraka ilişkin kuralları, özel sigortaların neler oldukları, nasıl işledikleri ve sona ermeleri, deniz ticaret hukuku kurallarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticaret hukuku da aslında daha önce de belirttiğimiz üzere medeni hukuktan türemiş bir hukuk dalı olup, borçlar kanunumuz adi borç ilişkilerini düzenlediğinden genel nitelikli bir kanun olmakta iken ticaret kanunumuz ticari borçları ve medeni kanun ile borçlar kanununda yer almayan ya da ismen geçen hususlara ilişkin detaylı düzenlemeler yapması nedeniyle özel kanun olmaktadır. Bu çerçevede Ticaret Kanunu, Medeni Kanun’un (ve dolayısıyla Borçlar Kanunu’nun) tamamlayıcısı niteliğinde bir kanundur. Bu konu ticaret hukukunun temel kaynağını oluşturan 13.01.2011 kabul tarihli, 14.02.2011 Resmî Gazete yayım tarihli, 01.07.2012 yürürlük tarihli ve 6012 Türk Ticaret Kanunu’nun 1. maddesinde de aynen şu şekilde yazmaktadır. “Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır…” Bu ifade de göstermektedir ki ticaret hukuku da medeni hukuk ile iç içe bir hukuk dalıdır.