Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, iki veya daha çok kişi arasında kurulan ve bunlardan belirli bir edimi isteme yetkisi veren, diğerini de böyle bir edimi ifa ile yükümlü kılan hukuki bir ilişkidir. Borç ilişkisi kanundan ya da hukuki bir işlemden doğar. Borçlar hukuku genel hatlarıyla bu şekilde ifade edilmesine rağmen birçok hukuk dalını da ihtiva eder.

Berk Hukuk Bürosu borçlar hukuku alanında uzman kadrosuyla, tüm davalarda dava vekilliği hizmeti verdiği gibi bu kapsama giren ve her tür hukuki ilişkilerin kurulmasını sağlayan sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve uygulanmasına yönelik sizlere kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Büromuzun vermiş olduğu hizmet alanlarında bazıları şunlardır:

Tazminat Hukuku

Berk Hukuk Bürosu, haksız fiil, trafik kazası, ifa yükümlülüğün yerine getirilmemesi gibi çeşitli nedenlerle meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla, tazminat hukuku alanında sizlere hizmet sunmaktadır.

Kira Hukuku

Berk Hukuk Bürosu, taşınır veya taşınmaz malların kiralanmasında kira sözleşmesinin düzenlenmesi, site ve iş hanı yönetiminin üstlenilmesi ve yürütülmesi, kira ilişkisinden kaynaklanan dava ve icra işlemlerinin takibi olmak üzere kira hukuku alanında çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerekse tüzel kişilerin her türlü hukuki ilişkilerini ortaya koyan, bunların kapsamını, içeriğini ve çerçevesini belirleyen, hak ve yetkiler ile sorumlulukları tespit eden oldukça önemli hukuki metinlerdir.

Günümüzde, kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, gibi sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşmeler yapılmaktadır.

Berk Hukuk Bürosu, şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi veya tadil edilmesi, yeni sözleşmeler yapılması ve sözleşmelerin yapılması ile ilgili müzakerelere katılma, ön protokol hazırlama gibi konularda hukuki destek vermekte ayrıca şirketlere yönelik bu genel sözleşmelerin yanında, uzlaşma , gayrimenkul alım satımı gibi değişik sözleşmelere ilişkin olarak da hukuki destek sağlamaktadır.